+302109801700 info@sailways.gr

Μέτρα για τη σωστή & Ασφαλή λειτουργία της εταιρείας, του προσωπικού και των πελατών

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ & ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

 • Επαρκής εξοπλισμός προσωπικού (γάντια, μάσκες, ρόμπα, παπούτσια).
 • Το προσωπικό καθαριότητας θα χρησιμοποιεί μάσκα, γάντια και ρόμπα μίας χρήσης.
 • Για όσο χρόνο εργάζεται το προσωπικό καθαριότητας δεν θα πρέπει να αγγίζει με τα χέρια του, το στόμα, τη μύτη ή τα μάτια του, να καπνίζει ή να τρώει.
 • Μετά την αφαίρεση των γαντιών απαραίτητο είναι το καλό πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι. Τονίζεται ότι η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά το πλύσιμο των χεριών, το οποίο και αποτελεί το σημαντικότερο μέσο πρόληψης.
 • Προσεκτικός καθαρισμός σε όλους τους χώρους και ειδικότερα σε αντικείμενα υψηλού κινδύνου (πόμολα, μανέλες, κλπ.).
 • Σχολαστικό καθάρισμα και πολύ καλός αερισμός καμπινών κατά τις ώρες που μεσολαβούν μεταξύ ναύλων.
 • Έλεγχος καλής λειτουργίας τουαλετών.
 • Σχολαστικός καθαρισμός – απολύμανση με ατμοκαθαριστή (θερμοκρασία >70 βαθμούς κελσίου).
 • Απομάκρυνση κοινόχρηστων αντικειμένων πολλαπλής χρήσης όπως περιοδικά κλπ.
 • Σχολαστικός καθαρισμός – απολύμανση του έξτρα εξοπλισμού που έχει νοικιάσει ο πελάτης (Κανό, εξοπλισμός ψαρέματος κ.α.).
 • Τοποθέτηση καλύμματος μίας χρήσης στα χειριστήρια της τηλεόρασης.
 • Τοποθέτηση συσκευής αντισηψίας (Ο κάθε πελάτης θα πρέπει να έχει το δικό του αντισυπτικό).
 • Σήμανση με στόχο την πληροφόρηση του πελάτη για το πότε και πώς καθαρίστηκε το σκάφος.
 • Την ώρα της επίδειξης του σκάφους στους πελάτες, θα πρέπει και ο υπάλληλος της εταιρείας και οι πελάτες να φοράνε μάσκες και γάντια (Γάντια αν είναι δυνατόν).
 • Στους πελάτες παραδίδεται ο ιματισμός (τα σεντόνια, τα υφάσματα και οι πετσέτες) σε σακούλες με σήμανση μαζί με μία άδεια σακούλα σε καλή και καθαρή κατάσταση.  
 • Οι πελάτες οφείλουν να μαζέψουν τα σεντόνια, τα υφάσματα και τις πετσέτες  μέσα στην άδεια σακούλα με τη κατάλληλη σήμανση, πριν αποβιβαστούν από το σκάφος.
 • Οι πελάτες οφείλουν να μαζέψουν όλα τα απορρίμματα τους σε σακούλες πριν αποβιβαστούν και να τα πετάνε οι ίδιοι στους κάδους σκουπιδιών εκτός του σκάφους.
 • Οι πελάτες οφείλουν να έχουν πλύνει όλα τα σερβίτσια που έχουν χρησιμοποιήσει πριν την αποβίβασή τους.
 • Είναι στη διακριτική ευχέρεια του πελάτη και του skipper, κατά τη διάρκεια του ναύλου αν θα φοράνε μάσκες και γάντια και πότε, κατά τη διάρκεια της ημέρας πάνω στο σκάφος.

ΛΙΝΟΘΗΚΗ – ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ

 • Αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό που ασχολείται με τη διαλογή ακάθαρτων λινών με χρήση των ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής προστασίας (ειδικής ποδιάς μίας χρήσης πάνω από τη στολή, γαντιών και μάσκας).
 • Τα χρησιμοποιημένα υφάσματα, τα κλινοσκεπάσματα και πετσέτες θα τοποθετούνται σε ειδικές, κλειστές, επισημασμένες σακούλες ή σάκους από τους ίδιους τους πελάτες και το προσωπικό θα τις μεταφέρει στους χώρους πλυντηρίων.
 • Στην αποθήκη θα πρέπει να υπάρχει προσεκτικός διαχωρισμός (σήμανση) περιοχών ακάθαρτων και καθαρών λινών.
 • Τα καρότσια για τη μεταφορά των κλειστών σάκων (σακουλών) με τα λινά θα απολυμαίνονται μετά από κάθε χρήση.
 • Το πλύσιμό τους θα γίνεται στους 70 βαθμούς κελσίου ή περισσότερο με τα συνήθη απορρυπαντικά.
 • Σε περίπτωση που η υπηρεσία καθαρισμού παρέχεται από εξωτερικό συνεργάτη θα ελέγχεται ότι τηρούνται όλα τα απαιτούμενα μέτρα και ότι παραδίδονται με τον κατάλληλο τρόπο.
 • Κατά την αποθήκευση των καθαρών ειδών ιματισμού θα λαμβάνεται μέριμνα για τη διατήρηση αυτών σε καλή και καθαρή κατάσταση. Το ίδιο ισχύει και για τη μεταφορά του ιματισμού στους χώρους χρήσης του σκάφους.  

Read about Guidance on the Chartering of pleasure yachts without permanent Crew in Greece during COVID-19 Pandemic

MEASUREMENT FOR THE RIGHT & SAFE OPERATION OF THE COMPANY, THE PERSONNEL AND, CUSTOMERS

 • Adequate staff equipment (gloves, masks, robe, shoes).
 • The cleaning staff will use masks, gloves, and disposable robes.
 • While the cleaning staff is working, they should not touch, smoke, smoke or eat with their hands, mouth, nose or eyes.
 • After removing the gloves, it is necessary to wash hands thoroughly with soap and water. It is emphasized that the use of gloves does not replace hand washing, which is the most important means of prevention.
 • Careful cleaning in all areas and especially in high risk objects (knobs, cuffs, etc.).
 • Thorough cleaning and very good cabin ventilation during the hours between the charters.
 • Checking the proper operation of toilets.
 • Detailed cleaning – disinfection with a steam cleaner (temperature> 70 degrees Celsius).
 • Removal of common objects of multiple use such as magazines, etc.
 • Detailed cleaning – disinfection of the extra equipment that the customer has rented (Kayak, fishing equipment, etc.).
 • Installation of a disposable cover on the TV controls.
 • Installation of antiseptic device.
 • Marking with the aim of informing the customer about when and how the boat was cleaned.
 • At the time of the demonstration of the boat to the customers, both the employee of the company and the customers should wear masks and gloves (Gloves if possible).
 • Customers are provided with clothing (sheets, fabrics, and towels) in marked bags along with an empty bag in good and clean condition.
 • Customers must collect the sheets, fabrics, and towels in the empty bag with the appropriate marking, before disembarking from the boat.
 • Customers must collect all their waste in bags before disembarking and throw them in the trash themselves.
 • Customers must have washed all the utensils they have used before disembarking.
 • It is at the discretion of the customer and the skipper, during the fare if they will wear masks and gloves and when, during the day on the boat.

LAUNDRY & STORAGE

 • Strict observance of hygiene rules by personnel involved in the sorting of unclean linen using appropriate personal protective measures (special disposable apron over the uniform, gloves, and mask).
 • Used fabrics, bedding and towels will be placed in special, enclosed, marked bags or bags by the customers themselves and staff will transport them to the laundry facilities.
 • In the warehouse there should be careful separation (marking) of areas of dirty and clean linen.
 • The carts for transporting closed bags (bags) with linen will be disinfected after each use.
 • They will be washed at 70 degrees Celsius or more with the usual detergents.
 • In case the cleaning service is provided by an external partner, it will be checked that all the required measures are observed and that they are delivered in the appropriate way.
 • When storing clean clothing, care will be taken to keep it in good and clean condition. The same applies to the transfer of clothing to the use of the vessel.

Read about Guidance on the Chartering of pleasure yachts without permanent Crew in Greece during COVID-19 Pandemic